Yo!台灣清潔工獲選為富比士(Forbes)行善英雄,30年內捐了400萬,68歲趙文正的故事值得一看!
英文原文網址: www.forbes.com/sites/johnkoppisch/2012/06/20/2012-philanthropists-from-greater-china/2/


philanthropy [fɪˋlænθrəpɪ] 慈善行為; 慈善事業 
  

poverty [ˋpɑvɚtɪ] 窮困 
  

vow [vaʊ] (v.) 誓言 
  

modest [ˋmɑdɪst] 不太多的 
  

charity [ˋtʃærətɪ] 慈善 
  

orphanage [ˋɔrfənɪdʒ] 孤兒、孤兒院 
  


更多有趣的英文線上課程,只有在 www.yo-moe.com
文章標籤
創作者介紹

Yo! MOE 線上英文

Yo!MOE 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()